در صنعتي در اصفهان !!!

iut_arm1.jpg

جانا بيا بشنو فغان در صنعتي در اصفهان 

                بشنو ز درد بيدلان  در صنعتي در اصفهان

از درس و از استادها هرسو بود فريادها

                ويران شده بنيادها در صنعتي در اصفهان

رو امتحانها را ببين پرواز جانها را ببين

                بي خان و مانها را ببين در صنعتي در اصفهان

مشروطها آواره ها بدبختها بيچاره ها

                اخراجها بيکاره ها  در صنعتي در اصفهان

مشروطم و بس مبتلا گويم ترا شرح بلا

                بنگر به دشت کربلا در صنعتي در اصفهان

سرحال و شادان آمدم از شهر تهران آمدم

                    خوشحال و خندان آمدم در صنعتي در اصفهان

مشروط وگريان گشته ام بدبخت و نالان گشته ام

                بي حال وبي جان گشته ام در صنعتي در اصفهان

آن پهلوانيها چه شد آن قهرمانيها چه شد

                     آه آن جوانيها چه شد در صنعتي در اصفهان

کو آن جواني آن جهش؟ کو آن نود سانت پرش

                بنگر که گشتم دودکش در صنعتي در اصفهان

بنگر به چه زاري شدم انبار بيماري شدم

                از غصه سيگاري شدم در صنعتي در اصفهان

اسپک کجا پاسور کو تا سينه روي تور کو

                آن قدرت و آن زور کو در صنعتي در اصفهان

اينک بجز ضلع و وتر اصلا نميدانم دگر

                دانم شوم زينهم بتر در صنعتي در اصفهان

ورزش فراموشم شده اين قصه در گوشم شده

                کز سر بدر هوشم شده در صنعتي در اصفهان

آموزش دانشکده   بر جان من آتش زده

                برپا شده آتشکده   در صنعتي در اصفهان

از دست آموزش چيان هردم مثال عاشقان

                آهت رود تا آسمان در صنعتي در اصفهان

آموزشي خوارت کند از غصه بيمارت کند

                صد عشوه در کارت کند در صنعتي در اصفهان

از موشک صداميان هرگز نباشد باکمان

                وحشت بود از امتحان در صنعتي در اصفهان

از نقليه صدها فغان دارد دل پير و جوان

                راننده ها شير ژيان در صنعتي در اصفهان

راننده دشنامت کند در جمع بدنامت کند

                صد زهر در کامت کند در صنعتي در اصفهان

چشمان خود را کج کند ابروي خود معوج کند

                پيوسته با تو لج کند در صنعتي در اصفهان

وقتي سوارت ميکند صد طعنه بارت ميکند

                با طعنه خوارت ميکند در صنعتي در اصفهان

گويد ترا اي بي پدرباشد مگر گوش تو کر

                در را ببند آهسته تر در صنعتي در اصفهان

سرويس اگر پيدا شود برگرد آن غوغا شود

            هنگامه اي برپا شود در صنعتي در اصفهان

اين ميپرد از پنجره آن در ميان گردد يله

                 حقا که گردد ولوله در صنعتي در اصفهان

اين مي پرد برروي آن آن يک کند داد و فغان

             گويي شده آخرزمان در صنعتي در اصفهان

بيچاره خيل خواهران از ترس اين غوغا گران

                لرزند چون برگ خزان در صنعتي در اصفهان

چون پر شود سرويس شب از صد نفر در هر وجب

                جان از فشار آيد به لب در صنعتي در اصفهان

چون ساندويچ پيچي بهم اما ندارد درد و غم

                زيرا بود سرويس کم در صنعتي در اصفهان

*

از وضع اين تالارها دارم بسي گفتارها

                بشنو تو از بيمارها در صنعتي در اصفهان

هرکس که در تالار شد از سرديش بيمار شد

                مفلوک و ناهنجار شد در صنعتي در اصفهان

تالار از سرما دگر قطب شمالست اي پسر

                 شايد از آنهم سردتر در صنعتي در اصفهان

*

از درد اگر گشتي ولو  قرصي به ميل خود بجو

             اما به بهداري مرو در صنعتي در اصفهان

گشتي بدانجا گر روان اين نکته را قبلا بدان

                دکتر نميبيني در آن در صنعتي در اصفهان

هر چند بهداري ما باشد پر از قرص و دوا

                دکتربود چون کیمیا در صنعتي در اصفهان

اين را بدان کاين دکتران باشد سه ساعت کارشان

                بيمار شو در آن زمان در صنعتي در اصفهان

*

استاد بلوا ميکند مشت تورا وا ميکند

             بر تو جفاها ميکند در صنعتي در اصفهان

تا بوق سگ بيدار مان هي درس را از بر بخوان

                اما بمان در امتحان در صنعتي در اصفهان

در كپ زدن استاد شو با  ده  گرفتن شاد شو

                ازترس درس آزاد شو در صنعتي در اصفهان

باجزوه هايت جنگ کن چشمان خودراتنگ کن

            هي موي خود را چنگ کن در صنعتي در اصفهان

از کله ريزد موي تو آشفته گردد خوي تو

                گم گردد آبروي تو در صنعتي در اصفهان

کم گر معدل گرددت اوضاع مشکل گرددت

                مدرک معادل گرددت در صنعتي در اصفهان

گر خسته گشتي از جهان وزگردش هفت آسمان

             حتما تو داري امتحان در صنعتي در اصفهان

*

هضم غذا مشکل بود چون پر ز سنگ و گل بود

                وز فضله ها فاضل بود در صنعتي در اصفهان

گر فضله ديدي در غذا داني که باشد از کجا؟

             پرموش ياشد سلفها در صنعتي در اصفهان

انگشتري از مرد و زن گر گم شود روي چمن

                پیدا شود در آش من در صنعتي در اصفهان

يکدم بيا در سلفها در قورمه سبزي هاي ما

                بنگر فضاي سبز را در صنعتي در اصفهان

بي آنکه دستي رو شود هر شب چمن کوکو شود

                زاغ و زغن تيهو شود در صنعتي در اصفهان

از گوشتها دل آب شد سرآشپز ارباب شد

                سگ هم دگر کمياب شد در صنعتي در اصفهان

از پوست تخم ماکيان تا فضلهً افلاکيان

                در»بيدگي»(1) گردد عيان در صنعتي در اصفهان

کن سيني ات را زيرورو صد راز پنهاني بجو

                از سنگ وسوسک وميخ ومودر صنعتي در اصفهان

در سيني ات گر شد عيان يک تکه ران ماکيان

                حتما ژتون گردد گران در صنعتي در اصفهان

گر قند خواهي يا شکر یا شام قدري بيشتر

                گردد برايت درد سر در صنعتي در اصفهان

گرچه غذا خيلي بده اين آشپز اهل سده

                گويد  بمن» جيتون بده»  در صنعتي در اصفهان

تا در غذا کافور شد اوضاع ما ناجور شد

                تن ها همه رنجور شد در صنعتي در اصفهان

گر موش ديدي در غذا هيچت نباشد ادعا

               کم کاري است از گربه ها در صنعتي در اصفهان

ديشب به صيد موشها يک گربهً ظالم بلا

               افتاده در ديگ غذا در صنعتي در اصفهان

مرحوم گربه بيگمان امشب ز لطف سلفيان

               باشد ميان شاممان در صنعتي در اصفهان

هر چند بس آشفته ام شنها به دندان سفته ام

               از سلفها کم گفته ام در صنعتي در اصفهان

*

از وام تحصيلي مگو آشوب و خونريزي مجو

                کم کن تو از اين گفتگو در صنعتي در اصفهان

هر ترم کمتر ميشود جيبت تهي تر ميشود

                چشمت زغم تر ميشود در صنعتي در اصفهان

بي پول و رسوا ميشوي همچون گداها ميشوي

                رسوا بهر جا ميشوي در صنعتي در اصفهان

*

مسئول اگر جويد ترا در استکان شويد ترا

                اينگونه ميگويد ترا در صنعتي در اصفهان

هان پيکر رنجور کو جان و تن ناجورکو؟

                يک عينکي يا کور کو در صنعتي در اصفهان

داريم ما در اين مکان کادري زاستاد جوان

                زينرو بود سخت امتحان در صنعتي در اصفهان

هضم غذا آسان بود بهتر ز رستوران بود

               هي جوجهً بريان بود در صنعتي در اصفهان

سنگ و شن و زنبور کو؟ موي سياه و بور کو؟

                تهمت مزن کافور کو؟ در صنعتي در اصفهان؟

انگشتري پيدا کني آنوقت اين بلوا کني

                 با ما چرا دعوا کني در صنعتي در اصفهان

کو پوست تخم ماکيان کو قضلهً افلاکيان

                چشمت خطا دارد جوان در صنعتي در اصفهان

با هشت تومان2شما بهتر ازین خواهي غذا؟

                کم کن تو روي خويش را در صنعتي در اصفهان

راننده باشد يار تو هم صحبت وغمخوار تو

                کي ميدهد آزار تو در صنعتي در اصفهان

کارش زياد است اي بشر باشد ترا جاي پدر

                گر گويدت اي کره خر در صنعتي در اصفهان

از شه فنر يا واسکازين باشد چنين زار وحزين

                پرکاريش را هم ببين در صنعتي در اصفهان

بس نظم دارد کار اوشيرين بودگفتار او

                 باشد متين کردار او در صنعتي در اصفهان

بس خوشدل است و مهربان باشد منظم هر زمان

               هان قدر اينها را بدان در صنعتي در اصفهان

ناز از همه آنها بخر اين ناز را با جان بخر

               ناراحتي پيکان بخر در صنعتي در اصفهان

*

باور کنيد اي دوستان طولاني است اين داستان

                بايد ولي از ترس جان در صنعتي در اصفهان

کم گويم ودم در کشم جام خموشي سر کشم

                 تا دردسر کمتر کشم در صنعتي در اصفهان 

*** 

[1]  نوعي غذا که نمیدانم هنوز هم برای جماعت سرو میشود یا نه.

[2]  بله درست خواندید. ژتون ناهار آن موقع 8 تومان بود و کل ژتون هفتگی برای  3 وعده غذای روزانه 154 تومان.

13 Responses to در صنعتي در اصفهان !!!

 1. saeid می‌گوید:

  سلام. من ورودی 62 بودم و در آن زمان این شعر با شرایط کاملا منطبق بود.نمیدانم الان چگونه است؟آیا دانشجویان جدید حال شعر گفتن دارند یا نه؟یا اصلا میدانند شعر چیست یا نه؟به هر حال از شاعر عزیز که شعری جاودانه و ماندگار سرودند تشکر میکنم و اگر مثنوی های طنز جدیدشان را برایم ایمیل کنند ممنون میشوم.

 2. Mehdi می‌گوید:

  Hahahahahahah KHeili aali bood Tan tan , Man 69 hastam va ye modati ham otaaghi boodeem Khangaa 4 , 124 , Ba Davari va Kari . hahahah yadesh bekheir
  .

 3. حسين اكبري پور می‌گوید:

  با سلام
  با تشكر از اينكه اين شعر را گذاشتين من از دوستان آقاي همايون بيدختي شاعر اين شعر هستم .ما هر دو ورودي 64 بوديم و ايشان رشته صنايع ميخوند.البته سالهاست كه ازش بيخبرم.
  يه شعر ديگه هم داشتند بنام پشت كوه سيد محمد اون هم قشنگ بود.اگه داشته باشين بذارين ممنون ميشم.اگه از شاعر هم خبري بدين كه بسيار عالسيت.

 4. amin می‌گوید:

  منم ورودي 69 هستم دانشكده موات ببخشيد مواد-سياوش هرمزي

 5. جلال می‌گوید:

  سلام من وردي 66 اين شعر ترم اول خواندم اما اينقدر طولاني نبود شايد شاعر بعد به ان اضافه كرده يا نيمه بدستم رسيد توصيه مي كردم به دوستانم انرا به ترم اوليها ندهند ترسناك است به ترم اوليها مي گفتيم صفر كيلو متر از صاحب ويبلاگ خواهشم مي كنم همت كند يك ويبلاگ طراحي كند و تمام بچه هاي صنعتي اصفهان دعوت كند و با هم ارتباط برقرار كنند خيلي ممنونم

 6. مائده می‌گوید:

  salam man vorudie 86 am.kheili khube ke hanuz be yade hamin

 7. SAFA می‌گوید:

  MAN VOROODIE 82 BOODAM, VAGHTI MAA SEFRI VAREDE DANESHGAAH SHODIM, YE KETAABE SHER DADAN BEHEMOON KE VASFE SAN ATI ESFAHAN BOOD, VA CHEGHAD HAM RAAST BOOD.

  VALI KAM OVORDAM VOROODIE DAHE 60, AAAAAAA… KHEILI AZ OSTAADAA MIGOFTAN BEHTARIN DANESHJOO HAA MALE OON DORE BOODAN. MAA RO ZIAAD ADAM HESAAB NEMIKARDAN.:))

 8. محمد روغنی می‌گوید:

  منم ورودی 67 صنعتی بودم. صفا جان زیاد ناراحت نباش. استادای صنعتی هیچوقت دانشجوها را آدم حساب نمی کرده اند. این دوره اون دوره هم نداره. شعرهای در صنعتی در اصفهان و پشت کوه سید ممد اشعار جاودانه وصف حال دانشجویان ( یا بهتر است بگوییم اسرای جنگی) این دانشگاه است.

 9. Iman می‌گوید:

  دستتان درد نکند- ما را بردید به 20 سال پیش و خاطرات جوانی و دوستان هم خوابگاهی- یادش به خیر

 10. محمدرضا گشتیل می‌گوید:

  یادش بخیر خوابگاه شماره 4 و3 و2 و………البته خوابگاه 9 !!!!! یادش بخیر جنگل های اطراف دانشگاه وپرسه زدن در آن یادش بخیر سلف سرویس 12 یادش بخیر استادهای سختگیر دانشکده علوم درسهای ریاضی 1 و ریاضی 2 وفیزیک مکانیک و حرارت و الکتریسیته و….یادش بخیر بعداز ظهر چهارشنبه ها و پنجشنبه ها دختر و پسر سرازیر میشدند اصفهان میدون انقلاب و سی و سه پل و….. سالهای آخر دهه 60 بود چه زود گذشت با اینکه دوران سختی بود ولی باز هم دوست دارم برگردم به اون دوران !

 11. محمدرضا گشتیل می‌گوید:

  آره من هم یادمه که این شعر و همچنین شعر بانام(پشت کوه سید محمد) رو بچه ها دست به دست میکردن و ازش کپی میگرفتن (بصورت دست نویس بود )

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: