پرستوهای عابر !!!

ژانویه 8, 2007

parastoo.jpg

پرستو ، ای ریاضیدان مشهور                    که دشمن گردد از مشهوریت کور

تو ای آنکس که بر ما بند کردی                  زخود ما را تو ناخرسند کردی

بلا گشتی و در این وضع مشکل                شدی بر من چو عزرائیل ، نازل

پرستوهای عابر بی شمارند                      که کاری هم به کار ما ندارند

ادامهٔ مطلب »


کارنامه مهندسی !!!(خوان اول ..ثبت نام و امتحان)

ژانویه 7, 2007

rostam.jpg

بسی رنج بردم در این سال سی                      که مدرک بگیرم زبد شانسی

نشد، دادم از کف همه زندگی                         نهادم به سر افسر بندگی 

نبودم اوایل چنین ناتوان                               که بودم به سر موی و بودم جوان

ادامهٔ مطلب »